КРЕДИТ 24/7
Бързи кредити Информация Потребителски кредити

Кредит за докторанти

Какво представлява кредит за докторанти?

Кредитите за докторанти се отпускат с цел да се осигури финансова подкрепа на хора, които желаят да запишат квалификационна степен в университетите в нашата страна.

Какви са видовете кредити за докторанти?

  1. Кредит за плащане на такси за обучение.
  2. Кредит за издръжка.

Какъв е размерът на кредита за издръжка?

Сумата, която се отпуска се получава като се съберат семестриалните такси за периода на образователната степен на студента на база учебния план на специалността и образователно-квалификационна степен (ОКС) или образователна и научна степен (ОНС). Издръжката за всеки отделен семестър е равностойна на минималната работна заплата към настоящия момент за страната по месеците на текущия семестър.

На кого се отпуска заем за издръжка?

Право на заем за издръжка се получава при раждане или пълно осиновяване на дете през обучителния период. Това право получава родителя, който има родителски права, а когато това са и двамата родители – само от единия.

Как се изплащат паричните средства?

  1. Заемът за плащане на обучителните такси се получава чрез банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация в интервал, посочен в споразумението за заем, но не по-късно от крайната дата за плащане на таксата за текущия учебен семестър.

Парите за таксата за първия семестър на първата година за получаване на ОКС или ОНС, се получават в банковата сметка на учащия в срок от 3 дни след предоставяне на документ, който уверява, че обучителната такса е платена.

  1. Заемът за издръжка се получава чрез банков превод на името на учащия в началото на всеки нов семестър, съгласно споразумението за заем.

При какви условия се връщат средствата от заема?

Погасяването започва 1 месец след изтичане на гратисния срок, на база индивидуалния план за погасяване, договорен между кредитора и ползвателя. Кредитополучателят изплаща цялата сума на заема на равни вноски всеки месец за период от 10 години. Този срок започва след като свърши гратисния период.

При какви случаи може да се отсрочи погасяването?

  1. При трайна загуба на трудоспособност (70% или повече) за периода, посочен в експертно ТЕЛК или НЕЛК решение, но за не повече от 3 години от датата на настъпване на трайна нетрудоспособност.
  2. При започване на следване в редовна форма за получаване на следваща ОКС или ОНС

В какви случаи държавата връща оставащия дял от цялата сума на кредита (главница и лихви) по договора?

  1. Смърт.
  2. Настъпване на трайна нетрудоспособност (70% или повече);
  3. Раждане или пълно осиновяване на следващо дете в срок от 5 години след края на гратисния период.

 

Вижте още

Бързи кредити от банки

admin

Кредити Асеновград

admin

Кредит за ученици

admin