КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Предварителен договор за покупка на имот с ипотека

Предварителен договор при ипотека

Какво е важно да съдържа предварителният договор за покупко-продажба на имот и на какво следва да обърнете внимание? В зависимост от това какъв имот ще се закупува е определящо за сключването на договора. Има значение дали имотът предмет на покупката е в процес на изграждане или е завършен. Съответно трябва да бъде съобразен плана за извършване на плащанията на съответните етапи на строителството. А когато става въпрос за завършен имот, то трябва да се съобрази авансовото и окончателното плащане.

Бъдете внимателни при договаряне на условията за плащане и сроковете, в които трябва да се извършат. Не е достатъчно само да стигнете до споразумение с продавача, а е важно да договорите условия приемливи за банката. Ако не съобразите възможните срокове и начин на усвояване, които банката допуска, то със сигурност ще възникне проблем с продавача.

Преди да предприемете стъпки за сключване на договора обсъдете условията с кредитен консултант. Заявете онлайн консултация в сайта ни, ще обсъдим всички особености за  отпускане на ипотечен кредит и ще ви помогнем за договаряне на условия, както с продавача, така и с банката.

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с ипотека – съществени клаузи

 • Задължително трябва да бъде описано, че имотът се придобива с ипотечен кредит;
 • Цена и начин на заплащане – подробно описание на етапите на плащане и дължимите суми. Сумата, която ще бъде платена с кредита трябва да бъде конкретизирана;
 • Плащане на суми от кредита след вписана и удостоверена ипотека – задължително се изписва условие за извършване на плащане със сума от кредита след като е вписана ипотека в полза на банката кредитор;
 • Ако върху имота има тежест, то това обстоятелство трябва да бъде записано в предварителния договор. Също така, кога и как ще бъде заличена ипотеката.

Обикновено в договора се вписват клаузи за дължими неустойки при неспазване на определени условия. На първо място се опитайте да договорите такива клаузи, които са изпълними и няма да се стига до частта с плащане на неустойки. Все пак, обаче огледайте и на какви санкции евентуално подлежите, ако не изпълните условие от договора.

Какви са предимствата на предварителния договор за покупка на имот с ипотека?

Сключването на предварителен договор за покупка на имот с ипотека има няколко предимства:

 1. Заключване на сделката: Предварителният договор за покупка осигурява юридическа сигурност и заключва сделката между страните.
 2. Договаряне на цената: Предварителният договор определя цената на имота и предотвратява нейното увеличение в бъдеще.
 3. Защита на правата на купувача: Договорът гарантира определени права на купувача и му дава възможност да провери легалността и състоянието на имота.
 4. Определение на срокове и условия: Предварителният договор урежда срокове за изпълнение на сделката и други условия, които трябва да бъдат спазени от страните.

Кои са рисковете?

При сключването на предварителен договор за покупка на имот с ипотека има някои рискове, които трябва да бъдат взети предвид. Някои от тях са:

  1. Неправомерно удържане на депозита: В случай на нарушение на договора от страна на продавача, купувачът може да загуби задължителния депозит. Една от предпазните мерки е включването на клаузи за възстановяване на депозита в случай на нарушение.
  2. Липса на финансиране: Ипотечният кредит може да бъде отказан от банката, което може да доведе до неизпълнение на сделката. Купувачът трябва да се увери, че разполага с финансовите средства или предварително одобрение за ипотечен кредит.
  3. Имоти с тежести: Купувачът трябва да извърши подробна проверка по отношение наличие на тежести и вещни права.
  4. Несъответствие на условията: Предварителният договор трябва да бъде ясен и съответстващ на интересите на страните. Всички условия и задължения трябва да бъдат ясно посочени, за да се предотврати евентуално несъответствие или спор в бъдеще.

Бъдете внимателни при договаряне на всички условия. Обсъдете проекта на договора с кредитен консултант и обмислете възможностите за сключването му, като се опитате да договорите приемливи и за банката условия. По всички тези въпроси ще ви окажем пълно съдействие. Отправете запитване към нас и ще ви помогнем да получите най-добрата оферта за кредит.

Често задавани въпроси

Срокът на валидност на предварителния договор може да бъде уговорен между страните. Обикновено той е с определен срок, който позволява на купувача да получи необходимото финансиране и да изпълни условията за сключване на финалния договор за покупко-продажба на имота.
Сключването на предварителен договор осигурява юридическа сигурност за страните. Той предотвратява увеличение на цената на имота и защитава правата на купувача. Освен това, предварителният договор урежда срокове за изпълнение на договора.
Процесът на получаване на ипотечен кредит обикновено включва следните стъпки: Подготовка на необходимите документи и доклад за оценка на имота. Подаване на искане за ипотечен кредит в банката. Процес на одобрение и оценка на кредитоспособността на купувача. Подписване на договор за кредит и ипотека. Изпълнение на условията за получаване на ипотечния кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Nina Dimitrova

Видове ипотечни кредити

admin

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova