КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Заличаване на ипотека

Условия за вдигане на ипотека

Ако Ви предстои последна вноска по ипотечния кредит какво следва да направите? С погасяване на кредита ипотеката не се заличава автоматично. За да бъде вдигната трябва да се предприемат съответните действия от страна на банката.

Какъв е процеса по заличаване на ипотека след погасяване на кредит?

След като последната вноска по заема бъде погасена трябва да подадете молба за заличаване на ипотеката. Дори и да сте осигурили сумата по сметката, банката няма да стартира процедура за заличаване, докато не бъде изцяло погасен кредита. Затова, изчакайте да се погаси на падежната дата, след което посетете офис на банката.

На място в банката уточнете изцяло ли е погасен кредита или има остатъчна сума, която трябва да се погаси. След това подайте молба за вдигане на ипотеката.

Молба образец за заличаване на ипотека

Потърсете образец на молбата за заличаване. Ако банката няма конкретен формуляр, попълнете молба в свободен текст. Опишете детайлите за кредита – номер и дата на договор за кредит, обезпечение, краен срок на кредита и уточнете, че погасяването е направено или са осигурени пари по сметката, с които да бъде извършено. Входирайте молбата и уточнете какво се изисква от Вас като кредитополучател.

След подаване на молбата, Вашите ангажименти са приключени, като трябва единствено да се изчака фактическото заличаване. Уточнете срока за заличаване.

В какъв срок се заличава ипотека?

След входиране на искането от страна на кредитополучателя, банката в 14 дневен срок е задължена да подаде оформена молба за заличаване в Агенция по вписванията. След отразяване на заличаването от служба по вписванията може да заявите удостоверение за тежести, в което ще е видно погасяването.

Цена за заличаване на ипотека

Всички такси са за сметка на кредитополучателя. Трябва да заплатите нотариална такса за заличаване на ипотека, както и таксата към Агенция по вписванията. Може да използвате калкулатор за заличаване, като за целта трябва да знаете размера на материалния интерес. Друг вариант е да потърсите информация за точния размер на таксите от банката.

Какви документи са необходими за заличаване?

Освен молба за заличаване от страна на кредитополучателя не се изискват други документи. След като подадете молбата, банката следва да оформи молба от нейно име, да направи нотариална заверка и след това да внесе документите в служба по вписванията.

След погасяването на кредита е добре да искате издаване на удостоверение за погасен дълг. Добре е да разполагате с подобен документ, за да сте сигурни, че банката няма да предяви някакъв иск след време.

Особености при заличаване на договорна ипотека

Без значение от вида на ипотеката, процедурата по заличаване е идентична. Няма специфични моменти независимо дали ипотеката е договорна или законна. Процесът е еднакъв по отношение на задълженията на страните. Задължението на кредитополучателя се изчерпва с подаване на молба към банката и осигуряване на всички дължими суми по кредита и за самото заличаване. Останалото е ангажимент на банката, който трябва да бъде проследен от кредитополучателя, за да се увери, че всичко е приключено.

Начин на заличаване на ипотека след публична продан

Ако придобивате имот чрез публична продан се уверете, че всички условия са спазени. Проследете погасяване на задължението и предприетите стъпки за заличаване на ипотеката. Задължително изискайте документ за заличаването, с който да удостоверите вдигането на ипотеката при необходимост.

Вижте още

Нотариална такса за подновяване на ипотека

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – стъпки

Nina Dimitrova

Продажба на имот с ипотека

Nina Dimitrova