КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Договорна ипотека

Вписване на договорна ипотека

Имате одобрен ипотечен кредит и следва вписване на ипотека? Кога се учредява договорна ипотека и какви са особеностите?

В зависимост от целта на кредита се учредява договорна или законна ипотека. В случай, че ползвате нецелеви ипотечен кредит и имате собствен имот, то банката ще учреди договорна ипотека. Ипотеката се учредява върху имот собственост на кредитополучателя или на друго лице, което ще предостави обезпечение.

Когато имотът е на трето лице уточнете с банката още в първоначалните разговори ще се изисква ли лицето освен като ипотекарен длъжник да бъде и съдлъжник. Практиката и изискванията на банките са различни. При част от тях собственикът на имота задължително участва като съдлъжник. Това е често срещано изискване и затова трябва да го коментирате. Ако собственикът на имота не е съгласен да подпише договора за кредит в качество на съдлъжник и това се установи на финала преди подписване, то сделката може да се провали. В случай, че ще ползвате имот на трето лице като обезпечение този въпрос го уточнете в първоначалните разговори. Изключения от правилото не са възможни, тъй като това е част от политиката на банката и не е условие, което бихте могли да договорите индивидуално.

Как се учредява договорна ипотека в полза на банка?

След като е приключил процесът по разглеждане и одобрение на кредита следва подписване на договора за кредит и учредяване на обезпечението. За да бъде учредена ипотека е необходимо да бъдат набавени съответните документи:

  • Нотариален акт – последният документ за собственост, както и всички предхождащи актове;
  • Строителна документация – в случай, че имотът е в процес на изграждане е необходимо да бъдат представени и всички строителни книжа;
  • Скица и схема на имота – скицата трябва да бъде с точно описани квадратури, граници и идентификация на имота;
  • Данъчна оценка – изважда се от съответната община, като изискването е да няма неплатени данъци. Данъчната оценка е валидна до 30 юни или 31 декември на съответната година. Ако сте я извадили преди тези дати, а учредяването на ипотеката се е забавило по различни причини, то преди сделката трябва да осигурите нова валидна данъчна оценка;

След преглед на цялата документация, юрист на банката дава правно становище. При липса на пречки за учредяване на ипотека се пристъпва към изготвяне на договора за кредит и ипотеката. Прочетете проекти на документите, които ще подпишете и коментирайте неясните текстове. Ако не сте запознати предварително с ипотеката е възможно в деня на сделката да възникнат въпроси и усложнения.

Когато всичко е изяснено следва изповядване на сделката, като преди това сте заплатили дължимите такси за учредяване на ипотека и сте осигурили всички необходими оригинали на документи, които се изискват, за да се извърши вписването.

Сключване на „договор за ипотека“

Под „договор за ипотека“ се има предвид договора за кредит въз основа, на който ще бъде вписана ипотеката. След подписването се пристъпва към изповядване на сделката. При нотариуса следва да има подписан оригинал на договора. След като всичко е изяснено и страните са съгласни да подпишат ипотеката следва подписване на нотариалния акт и всички съпътстващи документи. Нотариуса внася изготвения акт в Агенция по вписванията. След като се издаде удостоверение за тежести, в което фигурира учредената ипотека и няма други ипотеки, то следва банката да разреши ползване на суми от кредита.

В случай, че кредитът е за текущи нужди и не е обвързан с конкретни условия за начина на разходване на средствата, банката отпуска сумата на кредита по сметка на кредитополучателя. Той се разпорежда свободно с тях без да е необходимо да предоставя документи за разходите. В случай, че е поставено условие за разходооправдателни документи, то трябва да бъдат набавени при усвояване на кредита.

По всички въпроси свързани с учредяване на ипотека и ползване на ипотечен кредит отправете запитване към нас. Ние ще Ви съдействаме в целия процес до отпускане на кредита. Ще осигурим офертни предложения от всички банки, ще направим сравнение на условията и ще изберем заедно с Вас най-добрата оферта.

Вижте още

Ипотечен кредит – съвети

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – застраховка

admin

Как се купува апартамент с ипотека?

Nina Dimitrova